Nieuwsberichten

Welkom op onze site voor Waterschap De Stichtse Rijnlanden

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het waterbeheer in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. De belangrijkste taken van het waterschap zijn: zorgen voor sterke dijken, droge voeten en schoon water. Klik hier voor meer informatie.

De ChristenUnie is al ruim 8 jaar in het waterschapsbestuur vertegenwoordigd. Via deze website houden we u graag op de hoogte van onze inbreng. 

  • Waterbeheer moet veilig en duurzaam zijn.
  • We willen een  eerlijke afwegingen tussen alle waterbelangen.
  • Een waterschapsbestuur dat zorgt voor transparante besluitvorming.

Jaap Verweij, fractievoorzitter ChristenUnie HDSR

Bezoek Veenweide Innovatiecentrum

Op 20 april 2018 is samen met statenleden van de ChristenUnie van de provincie Utrecht en tweede kamerlid Carla Dik-Faber een bezoek gebracht aan het Veenweide Innovatiecentrum. Met betrokkenen is gesproken over de problematiek van bodemdaling in het veenweidegebied.

Over de problematiek van de bodemdaling zijn uitgebreide studies beschikbaar, zoals het  rapport (http://www.pbl.nl/publicaties/dalende-bodems-stijgende-kosten).

Voor het waterbeheer betekent de bodemdaling dat er steeds weer kostbare waterbeheermaatregelen getroffen moeten worden. Door een deskundige – die betrokken was bij de opstelling van het genoemde rapport – werd een toelichting gegeven op mogelijke oplossingen.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er oplossingen worden gezocht voor de bodemdaling in het Veenweidegebied. Met steun van de ChristenUniefractie in het waterschapsbestuur – wordt door het waterschap HDSR verkend hoe de bodemdaling kan worden beperkt door het toepassen van onderwaterdrainage. Deze maatregelen zorgen voor een beperking van de bodemdaling, zodat ook de polderpeilen minder vaak aangepast hoeven te worden. De toekomst zal uitwijzen wat precies het effect van deze maatregelen zal. De ChristenUnie zal de ontwikkelingen op dit dossier daarom nauwgezet blijven volgen.