Nieuwsberichten

Algemene beschouwingen 2021: een genadige overheid

Voorzitter!

Mooi dat we weer gewoon kunnen vergaderen. Nou ja, min of meer dan. Het leven – en dus ook het vergaderen zal na corona toch anders zijn dan we gewend waren. Maar naast corona waren er ook politieke veranderingen. Een kabinet dat op de valreep demissionair werd. De aanleiding daarvoor was de in mijn ogen schandelijke wijze van werken van de dienst Toeslagen. Meer precies: het met oogkleppen op doorhollen van ambtenaren van  deze dienst om maar zoveel mogelijk ‘fraudeurs’ zo hard mogelijk aan te pakken. In opdracht van de Kamer.

Dat daarmee de rechtsstaat – in dit geval zelfs formeel – geweld werd aan gedaan werd niet geteld. Als het doel (welk doel eigenlijk?) maar werd bereikt. De overheid heeft in dit dossier het individu uit het oog verloren. Ook de bezwaar- en beroepsprocedures werd ernstig gefrustreerd door de dienst. En ook de bestuursrechter heeft zelf aangegeven te hebben gefaald. Te zeer hield men de informatie vanuit de beklaagde overheid voor waarheid.

 

Een overheid is geen bedrijf. We zijn er niet voor de winst.

Een overheid is er om doelen te verwezenlijken in gezamenlijke opdracht van de burgers. Een overheid behoort geen winst te maken.

Een overheid behoort zich niet alleen aan de wet te houden. Maar omdat de overheid veel macht heeft over burgers dient zij, juist daarom, die macht goed te laten controleren. Door de volksvertegenwoordiging. Door de pers. Door de burgers zelf.

Voorzitter, het Hoogheemraadschap is niet het Koninkrijk der Nederlanden. En toch kan ons handelen van invloed zijn.  Ik denk daarbij aan projecten zoals Sterke Lekdijk. Klein bier in vergelijking met landelijke projecten. Maar van een grote impact op de mensen die er direct mee te maken hebben. De ChristenUnie heeft de indruk dat het Hoogheemraadschap zich daar van bewust is. Maar ook bij het Hoogheemraadschap hier dreigt mogelijk het gevaar van een te grote doelgerichtheid ten koste van het belang van de burger. De overheid dient zelfs de schijn van het kwaad te vermijden. Dat betekent: roomser zijn dan de paus als het gaat om het serieus nemen van de burger in zowel beleidsparticipatie als bij het uitvoeren van werk.

De ChristenUnie neemt zich voor het komende jaar op dit thema de verdieping te zoeken. Bij alle dossiers zullen wij eerder de vraag stellen: wat doet dit met het recht? Met de rechtszekerheid van de burger?

En laten we als overheid een beetje genadig zijn voor de mensen. En ‘genadig zijn’ betekent: iets geven waar de ander misschien niet helemaal recht op heeft. Dat is wat ons betreft belangrijker dan de vraag: Wat kost het om rechtvaardig te zijn? En dan op geld je afweging te maken. Zoals is gebeurd bij de belastingdienst.

Voorzitter: mensen zijn het belangrijkst. Wij vinden dat de schepping, de flora en de fauna, ja de aarde zelf de mensen dient. We moeten dus goed zorgen voor de natuur. Een andere doelstelling voor ons wordt het bevorderen van de biodiversiteit. Ook hier geldt dat de regels wat ons betreft soms onvoldoende recht doen aan dit – menselijke! – belang. Laten we genadig zijn voor de natuur. Gelukkig zien we dat in toenemende mate.

Voorzitter, dat ‘genadig zijn’, dat is een belangrijke grondtoon voor de ChristenUnie. Omdat we beseffen dat we als mens ten opzichte van onze Schepper ook afhankelijk zijn van genade. Van liefde, van genade voor recht.

Het is onze hoop – en ook onze verwachting – dat het Hoogheemraadschap het komende jaar vanuit deze grondtoon haar werk zal doen. Wij bidden daarom voor zegen op het werk dat staat te gebeuren. Voor AB, DB en ambtenaren. Opdat het bij zal dragen aan het welzijn van de mensen.

 

Kees van Kranenburg

ChristenUnie

Algemene beschouwingen 2020: Kiezen voor het kwetsbare. Juist nu.

Algemene Beschouwingen HDSR 2 juli 2020

Bij HDSR worden de Algemene beschouwingen gehouden bij de voorjaarsnota. In dat stuk worden immers de grote lijnen voor de begroting van het volgende kalanderjaar bekend gemaakt en beaproken. Alle partijen geven dan aan waar ze voor staan het komende jaar.

De bijdrage van de ChristenUnie:

Voorzitter! Wat een vreugde dat we weer min of meer normaal kunnen vergaderen. En ik begin graag met mijn waardering uit te spreken voor de collega’s in het bestuur, maar zeker ook de ambtelijke staf (bestuurszaken, communicatie, ict en dan vergeet ik vast nog mensen). Door die inzet kon het besluitvormingsproces toch behoorlijk netjes voortgang vinden.  Dank daarvoor.

Vooruitkijken! De ChristenUnie zoekt naar het goede voor de mensen, de dieren, de planten: kortom voor héél de schepping. Daar wil de partij zich ook het komende jaar voor inzetten. Ook, misschien wel juist, in het bijzondere jaar dat voor ons ligt. De eerste golf van corona ligt min of meer achter ons, en we weten niet of er nog een tweede zal volgen. Maar al blijft het bij die eerste golf – ik hoop dat van harte – dan nog zijn er flinke economische gevolgen te verwachten. Wellicht ook mindere belastingopbrengsten voor het waterschap. Dat zal leiden tot keuzes. En de vraag is dan: welke prioriteiten stellen we? Van de ChristenUnie kunt u verwachten dat we systematisch zullen kiezen voor waterveiligheid in alle opzichten. Maar dat altijd binnen de mogelijkheden van versterking van de biodiversiteit, vermindering van vervuiling en belasting van het milieu. Dat mag van ons extra geld kosten. En per besluit zullen wij dan moeten bezien waar dat vandaan moet komen. De coalitie en het college hebben zichzelf wat klem gezet met het strakke financiële kader uit een bepaald stuk. Dat noemt met het coalitieakkoord. En dat jezelf klem zetten is jammer. De bestuurlijke blik wordt daardoor mogelijk op voorhand al vernauwd wordt als het gaat om extra inspanningen met het oog op de leefomgeving. Er is door sommige coalitiepartijen onlangs al gewaarschuwd dat bij mindere inkomsten groene doelen zullen sneuvelen. Of begreep ik dat verkeerd? Ik hoor dat graag!

Ik roep de coalitiepartijen op om niet star vast te houden aan de zelf opgelegde financiële kaders, maar te kiezen voor intensivering van de milieudoelstellingen. Juist nu. En daarbij de kosten te berekenen zoals ze werkelijk zijn. En dat zijn niet alleen de kosten die via de bankrekening van het waterschap of andere overheden lopen. Dat zijn ook de kosten voor onze kinderen en kindskinderen. Hún geld. Maar vooral: hún leefomgeving. Of, in de woorden van de traditie waarin ik sta: de kosten voor Gods wonderlijk schone schepping. Die hebben wij te bebouwen én te bewaren.

Voor de ChristenUnie zal dat principe leidend zijn. Ook het komende jaar.

Dit college is goed op weg met het pro-actief overleggen en informeren van andere overheden over water-gerelateerde vraagstukken. Dat beleid ondersteunt de ChristenUnie zeer. Ook het betrekken van de inwoners en belanghebbenden staat op de kaart. Daar is nog wel wat te winnen, denken wij. We verwachten veel van communicatie, maar het gaat vooral om cooperatie in gedrag. Dat is cultuur van de organisatie. Wij zullen u daar op blijven aanmoedigen.

 

Voorzitter!

Er zijn vele thema’s die nog genoemd zouden kunnen worden. De droogte. De bodemdaling. De biodiversiteit. De waterkwaliteit. De verdeling van de lasten van het waterschap. Het alles zal de komende maanden op verschillende manieren op de agenda’s komen. De koers van de ChristenUnie zal daarin niet verrassen. We kiezen voor het kwetsbare, en voor hetgeen geen stem heeft. In alle edelijkheid.

We leven in een rare tijd. En ook in deze tijd zijn wij allen geroepen tot verantwoord bestuur. Besturen: op hoop van zegen. De zegen van de Almachtige, die uiteindelijk alles in Zijn hand heeft. Die zegen wens ik ons allen toe.

Dank u wel.

Wat gaan we doen in 2020

De eerste negen maanden (ongeveer dan) van de bestuursperiode 2019- 2023

Beste lezers,

De ChristenUnie is deze periode - u heeft het hiervoor kunnen lezen - gestart met een geheel nieuwe fractie. Dat betekent dat we met veel enthousiasme en nog niet heel veel kennis aan deze opdracht zijn begonnen. Inmiddels zijn we een (beleidsarme) Voorjaarsnota en een (beleidsrijke) begroting 2020 verder. We raken wat ingewerkt.

Bij de begroting zijn ook de algemene beschouwingen gehouden (zie een ander artikel op deze site voor de inhoud daarvan). 

We zijn een kleine fractie, en dat betekent dat we moeten kiezen waar we ons op richten. Zo heeft de fractie geen kandidaat aangedragen voor de rol van commissievoorzitter. Wel is het voorzitterschap van de vertrouwenscommissie (april - juni 2019) aan Kees van Kranenburg toevertrouwd. De activiteit van die commissie heeft inmiddels geresulteerd in de benoeming van de Jeroen Haan tot Dijkgraaf. 

Kiezen dus. Onze belangstelling gaat de komende periode uit naar:

Interbestuurlijke samenwerking: we constateerden al vrij snel dat er veel kennis zit bij het watyerschap, maar dat dat bij de andere overheden wel eens over het hoofd wordt gezien. We zullen blijvend hier de aandacht op blijven vestigen. Ook door binnen de ChristenUnie in ons werkgebied de banden met gemeenteraadsfracties en de statenfractie flink aan te halen. Inmiddels heeft dat al wat effect gehad: vragen in de raad van Nieuwegein over de financiering van een HDSR-sluis in die gemeente. En een heel goede ontmoeting met de raadsleden (en statenleden) uit west-Utrecht, onder andere over (wateraspecten van)  woningbouw. Wordt vervolgd.

Meten van de waterkwaliteit : er gebeurt best al veel op dit gebied, maar voor het voeren van een goed beleid is systematische kennis over de waterkwaliteitr beslist noodzakelijk. Hier gaan we aandacht voor vragen (en rapportages er over, uiteraard).

Bodemdaling: op dit punt zullen we vooral de rol van verbinder zijn (er is al best veel kennis, maar niet iedereen weet wat er is en wat er niet is). Overgens vanuit het uitgangspunt dat de bodemdaling zo mogelijk gestopt moet worden. Het is kostbaar (bodemdaling in de veenweidegebieden ontstaat vooral door wateronttrekking die nodig is voor agraricshe doelen), pompen kost geld. Erger is echter de Co2 uitstoot die ontstaat door de (te) lage waterstanden in de veengebieden. Het veen oxideert, en dat draagt flink bij aan de CO2 uitstoot.

Nieuwbouwwijken en water: het waterschap beschikt over kennis op het gebied van (woning)bouw in waterrijke gebieden. En ook over waar er - watertechnisch gezien - beter niet gebouwd kan worden. Bouwen in een diepe polder is niet zo slim: zolang die woningen er staan moet het waterschap dan zorgen voor de juiste waterstand. En dat kan betekenen dat er veel gepompt moet worden. Dat is kostbaar en vervuilend. En juist in deze tijd wordt er veel gesproken en nagedacht over grote woningbouwlocaties in het midden van het land. De ChristenUnie vindt dat jammer, maar begrijpt dat wel. Het is dan wel van het grootste belang dat op de juiste plek te doen, en het 'wateraspect' bij die afwegingen serieus te nemen. 

Bestuurlijke integriteit; de fractie heeft beslist de indruk dat er in het waterschap heel behoorlijk wordt bestuurd. Maar bestuurlijke integriteit gaat verder dan alleen dat. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig betrekken van bewoners en bedrijven bij grotere en kleinere ingrepen en werkzaamheden van het waterschap. Denk aan een snelle maar correcte wijze van werken bij vergunningverlening en handhaving. Denk ook aan een eerlijke lastenverdeling. De gesprekken daarover behoren in openheid en transparantie te worden gevoerd. Die wil is er ook beslist bij het waterschap. De ChristenUnie zal meedenken over hoe dat nog beter kan.

Met deze punten gaan we het jaar 2020 in. Heeft u vragen of opmerkingen? We horen/lezen ze graag! 

Met groet,

mede namens 

Christine Pleijsier en David van de Belt,

Kees van Kranenburg

lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Algemeen Bestuurvergadering 4 maart: Rijnenburg en Omgevingswet

Vergadering AB HDSR: Over Omgevingswet en over Rijnenburg

Polder Rijnenburg

Er gaan tal van stemmen op (al heel lang) om de polder Rijnenburg bij Utrecht te gaan bebouwen. En dat er gebouwd moet worden: daar zal je ons niet over horen. Want mensen moeten wonen. Maar niet elke bouwlocatie is gelijk. De polder Rijnenburg ligt relatief laag. En het daar bouwen maakt dat je daar rekening mee moet houden. Vroeger gebeurde het nog wel dat er van alles werd besloten en bedacht over nieuwe woonwijken, zonder echt na te denken over het water. Mocht dat problemen opleveren, dan regelde het waterschap dat achteraf wel. Nu zien we dat graag anders. Denk ook na over water, samen met het waterschap over wat er, gezien het water, wel en niet verstandig is.

Tijdens de vergadering van 4 maart 2020 heeft de ChristenUnie een motie mee-ingediend (samen met WaterNatuurlijk). Het bestuur wordt daarin gevraagd vroegtijdig met provincie en zonodig het rijk in gesprek te zijn over de wateraspecten van deze polder. Voordat er definitieve besluiten vallen.

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat in 2021 in. Dat betekent dat ook het Waterschap haar regels gaat aanpassen. En we krijgen er een paar taken bij. De ChristenUnie wil ruimhartig omgaan met het ja-mits principe. Dat betekent dat er op voorhand best veel mag, en dat de burgers en bedirjven meer ruimte krijgen voor initiatief. Als we de regels gaan aanpassen dan moet daar ook echt ruimte voor worden gemaakt. Ook vindt de ChristenUnie dat de taken tussen de volksvertegenwoordiging en het bestuur helder moeten worden verdeeld. Hoofdlijnen van beleid bij de volksvertegenwoordiging, en uitvoeringsverantwoordelijkheden bij het college. Dat is ingebracht tijdens de commissievergadering over de Uitgangspunten Omgevingswet. Daardoor zijn de stukken behoorlijk aangepast, en daar zijn we blij mee. We hebben ingestemd met het voorstel. 

Welkom bij ChristenUnie HDSR (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het waterbeheer in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. De belangrijkste taken van het waterschap zijn: zorgen voor sterke dijken, droge voeten en schoon water.

De kernpunten van de ChristenUnie:

  • Waterbeheer moet veilig en duurzaam zijn.
  • We willen een eerlijke afwegingen tussen alle waterbelangen.
  • We willen voorbereid zijn op klimaatontwikkelingen.
  • Een waterschapsbestuur dat zorgt voor transparante besluitvorming.