Nieuwsberichten

Algemene beschouwingen 2020: Kiezen voor het kwetsbare. Juist nu.

Algemene Beschouwingen HDSR 2 juli 2020

Bij HDSR worden de Algemene beschouwingen gehouden bij de voorjaarsnota. In dat stuk worden immers de grote lijnen voor de begroting van het volgende kalanderjaar bekend gemaakt en beaproken. Alle partijen geven dan aan waar ze voor staan het komende jaar.

De bijdrage van de ChristenUnie:

Voorzitter! Wat een vreugde dat we weer min of meer normaal kunnen vergaderen. En ik begin graag met mijn waardering uit te spreken voor de collega’s in het bestuur, maar zeker ook de ambtelijke staf (bestuurszaken, communicatie, ict en dan vergeet ik vast nog mensen). Door die inzet kon het besluitvormingsproces toch behoorlijk netjes voortgang vinden.  Dank daarvoor.

Vooruitkijken! De ChristenUnie zoekt naar het goede voor de mensen, de dieren, de planten: kortom voor héél de schepping. Daar wil de partij zich ook het komende jaar voor inzetten. Ook, misschien wel juist, in het bijzondere jaar dat voor ons ligt. De eerste golf van corona ligt min of meer achter ons, en we weten niet of er nog een tweede zal volgen. Maar al blijft het bij die eerste golf – ik hoop dat van harte – dan nog zijn er flinke economische gevolgen te verwachten. Wellicht ook mindere belastingopbrengsten voor het waterschap. Dat zal leiden tot keuzes. En de vraag is dan: welke prioriteiten stellen we? Van de ChristenUnie kunt u verwachten dat we systematisch zullen kiezen voor waterveiligheid in alle opzichten. Maar dat altijd binnen de mogelijkheden van versterking van de biodiversiteit, vermindering van vervuiling en belasting van het milieu. Dat mag van ons extra geld kosten. En per besluit zullen wij dan moeten bezien waar dat vandaan moet komen. De coalitie en het college hebben zichzelf wat klem gezet met het strakke financiële kader uit een bepaald stuk. Dat noemt met het coalitieakkoord. En dat jezelf klem zetten is jammer. De bestuurlijke blik wordt daardoor mogelijk op voorhand al vernauwd wordt als het gaat om extra inspanningen met het oog op de leefomgeving. Er is door sommige coalitiepartijen onlangs al gewaarschuwd dat bij mindere inkomsten groene doelen zullen sneuvelen. Of begreep ik dat verkeerd? Ik hoor dat graag!

Ik roep de coalitiepartijen op om niet star vast te houden aan de zelf opgelegde financiële kaders, maar te kiezen voor intensivering van de milieudoelstellingen. Juist nu. En daarbij de kosten te berekenen zoals ze werkelijk zijn. En dat zijn niet alleen de kosten die via de bankrekening van het waterschap of andere overheden lopen. Dat zijn ook de kosten voor onze kinderen en kindskinderen. Hún geld. Maar vooral: hún leefomgeving. Of, in de woorden van de traditie waarin ik sta: de kosten voor Gods wonderlijk schone schepping. Die hebben wij te bebouwen én te bewaren.

Voor de ChristenUnie zal dat principe leidend zijn. Ook het komende jaar.

Dit college is goed op weg met het pro-actief overleggen en informeren van andere overheden over water-gerelateerde vraagstukken. Dat beleid ondersteunt de ChristenUnie zeer. Ook het betrekken van de inwoners en belanghebbenden staat op de kaart. Daar is nog wel wat te winnen, denken wij. We verwachten veel van communicatie, maar het gaat vooral om cooperatie in gedrag. Dat is cultuur van de organisatie. Wij zullen u daar op blijven aanmoedigen.

 

Voorzitter!

Er zijn vele thema’s die nog genoemd zouden kunnen worden. De droogte. De bodemdaling. De biodiversiteit. De waterkwaliteit. De verdeling van de lasten van het waterschap. Het alles zal de komende maanden op verschillende manieren op de agenda’s komen. De koers van de ChristenUnie zal daarin niet verrassen. We kiezen voor het kwetsbare, en voor hetgeen geen stem heeft. In alle edelijkheid.

We leven in een rare tijd. En ook in deze tijd zijn wij allen geroepen tot verantwoord bestuur. Besturen: op hoop van zegen. De zegen van de Almachtige, die uiteindelijk alles in Zijn hand heeft. Die zegen wens ik ons allen toe.

Dank u wel.

Nieuwsberichten

Over onteigening, duurzaamheid en Vergunningeb

20200513 hdsrvergadering foto.jpgmaandag 18 mei 2020 22:20

AB vergadering van 13 mei 2020 

Het werd laat, of vroeg zoals u wilt. Rond 02:00 was de agenda afgewikkeld. Digitaal vergaderen betekent nog niet dat de vergadering snel klaar is. En dat is maar goed ook, want de drie inhoudelijke agendapunten deden er toe.

 

Visie Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving:

De Omgevingswet komt er aan, en dat heeft ook gevolgen voor vergunningverlening en handhaving. Er komt meer ruimte voor burgers, voor eigen initiatieven. Dat is mooi. Het betekent ook meer maatwerk voor vergunningverlening. De vraag is daarbij of mensen die niet zo heel goed thuis zijn in juristerij. Daarvoor hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd. Het zal terugkomen in de uitvoeringsplannen van het college.

 

Visie Duurzaamheid

Een visie waar HDSR trots op mag zijn, en zo heeft de ChristenUnie dat ook verwoord. Samen met de Partij voor de Dieren dienden we wel een motie in over biodiversiteit. Na een toezegging van het college kon deze motie worden ingetrokken: ook Biodiversiteit zal worden voorzien van een goede uitvoeringsparagraaf.

Beetje jammer was wel dat de VVD (oppositie), de geborgde zetels en het CDA (beiden coalitie) met verwijzing naar de corona-crisis juist bij dit onderwerp onmiddellijk begonnen te praten over mogelijk temporiseren en uitstellen en bijstellen van ambities etc. Dat kan natuurlijk niet zomaar passeren: een coalitie die zich laat voorstaan op haar duurzame akkoord is nu opeens verdeeld als het over de centen voor de grote duurzame plannen gaat. Dus vroeg de ChristenUnie bij interruptie hoe het stond met de eenheid in de coalitie. Het duurde even, maar de coalitie-rijen sloten zich al weer snel. En zo hoort het natuurlijk ook.

 

Grondverwervingsstrategie Sterke Lekdijk

Het meest in het oog springende punt was toch wel de grondaankoop voor de Lekdijk. Alle fractie zijn herhaaldelijk gebeld door eigenaren en gebruikers van de grond langs de dijk. Grond die het waterschap wil kopen. Dit om de dijkverzwaring (die is verplicht) uit te kunnen voeren. En om de dijk beter te kunnen onderhouden. In de commissie hadden veel mensen al ingesproken. (Mooi dat dit technisch mogelijk is gemaakt door het Waterschap: ook dit ging over het internet. We moeten daar allemaal nog aan wennen. Maar wel een prestatie van ICt en communicatie van HDSR! )

Er was veel boosheid en onbegrip bij de eigenaren. Het Waterschap wil gewoon op een nette manier, als een moderne overheid, in gesprek met de eigenaren. Maar je hebt als overheid wel het middel van onteigening – want daar ging de onrust vooral over – nodig om je wettelijke doel te kunnen bereiken. Veel partijen zetten in het debat in op het ruimhartig verstrekken van informatie over het proces en de doelen. De ChristenUnie ging nog een stap verder en diende een motie in. Daarin werd gevraagd om een persoonlijke benadering van alle belanghebbenden. En daarbij goed te inventariseren wat nu alle belangen, wensen, verlangens van die mensen zijn. Want uit de telefoongesprekken was mij toch wel gebleken dat dat ook iets heel anders kan zijn dan geld. De Dijkgraaf nam de motie vrijwel geheel over in zijn tweede termijn. Dat is heel plezierig. Ik verwacht dat het proces van verwerving van de gronden best een moeilijk en een pijnlijk proces zal zijn. Maar professioneel en met aandacht uitgevoerd zal dat toch goed komen.

O ja. Bij pijnlijke processen krijgt ‘communicatie ‘vaak de schuld van alles wat fout gaat. En soms is dat terecht. Maar meestal is het zo bij pijnlijke en moeilijke processen dat het gewoon niet helemaal goed kán gaan. Omdat de belangen groot zijn, en de gevoeligheid diep.

 

Vergaderen in crisistijd

De fractie mag zich gezond weten op dit moment. Daar zijn we blij om. Het vergaderen doen we allemaal online. Dat is wennen, maar het werkt wel. Wat ik al schreef: het is een prestatie van jewelste om in enkele weken tijd zo diepgaand om te schakelen. Een prestatie van de organisatie van jewelste. Veel dank daarvoor van onze fractie.

Wat gaan we doen in 2020

De eerste negen maanden (ongeveer dan) van de bestuursperiode 2019- 2023

Beste lezers,

De ChristenUnie is deze periode - u heeft het hiervoor kunnen lezen - gestart met een geheel nieuwe fractie. Dat betekent dat we met veel enthousiasme en nog niet heel veel kennis aan deze opdracht zijn begonnen. Inmiddels zijn we een (beleidsarme) Voorjaarsnota en een (beleidsrijke) begroting 2020 verder. We raken wat ingewerkt.

Bij de begroting zijn ook de algemene beschouwingen gehouden (zie een ander artikel op deze site voor de inhoud daarvan). 

We zijn een kleine fractie, en dat betekent dat we moeten kiezen waar we ons op richten. Zo heeft de fractie geen kandidaat aangedragen voor de rol van commissievoorzitter. Wel is het voorzitterschap van de vertrouwenscommissie (april - juni 2019) aan Kees van Kranenburg toevertrouwd. De activiteit van die commissie heeft inmiddels geresulteerd in de benoeming van de Jeroen Haan tot Dijkgraaf. 

Kiezen dus. Onze belangstelling gaat de komende periode uit naar:

Interbestuurlijke samenwerking: we constateerden al vrij snel dat er veel kennis zit bij het watyerschap, maar dat dat bij de andere overheden wel eens over het hoofd wordt gezien. We zullen blijvend hier de aandacht op blijven vestigen. Ook door binnen de ChristenUnie in ons werkgebied de banden met gemeenteraadsfracties en de statenfractie flink aan te halen. Inmiddels heeft dat al wat effect gehad: vragen in de raad van Nieuwegein over de financiering van een HDSR-sluis in die gemeente. En een heel goede ontmoeting met de raadsleden (en statenleden) uit west-Utrecht, onder andere over (wateraspecten van)  woningbouw. Wordt vervolgd.

Meten van de waterkwaliteit : er gebeurt best al veel op dit gebied, maar voor het voeren van een goed beleid is systematische kennis over de waterkwaliteitr beslist noodzakelijk. Hier gaan we aandacht voor vragen (en rapportages er over, uiteraard).

Bodemdaling: op dit punt zullen we vooral de rol van verbinder zijn (er is al best veel kennis, maar niet iedereen weet wat er is en wat er niet is). Overgens vanuit het uitgangspunt dat de bodemdaling zo mogelijk gestopt moet worden. Het is kostbaar (bodemdaling in de veenweidegebieden ontstaat vooral door wateronttrekking die nodig is voor agraricshe doelen), pompen kost geld. Erger is echter de Co2 uitstoot die ontstaat door de (te) lage waterstanden in de veengebieden. Het veen oxideert, en dat draagt flink bij aan de CO2 uitstoot.

Nieuwbouwwijken en water: het waterschap beschikt over kennis op het gebied van (woning)bouw in waterrijke gebieden. En ook over waar er - watertechnisch gezien - beter niet gebouwd kan worden. Bouwen in een diepe polder is niet zo slim: zolang die woningen er staan moet het waterschap dan zorgen voor de juiste waterstand. En dat kan betekenen dat er veel gepompt moet worden. Dat is kostbaar en vervuilend. En juist in deze tijd wordt er veel gesproken en nagedacht over grote woningbouwlocaties in het midden van het land. De ChristenUnie vindt dat jammer, maar begrijpt dat wel. Het is dan wel van het grootste belang dat op de juiste plek te doen, en het 'wateraspect' bij die afwegingen serieus te nemen. 

Bestuurlijke integriteit; de fractie heeft beslist de indruk dat er in het waterschap heel behoorlijk wordt bestuurd. Maar bestuurlijke integriteit gaat verder dan alleen dat. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig betrekken van bewoners en bedrijven bij grotere en kleinere ingrepen en werkzaamheden van het waterschap. Denk aan een snelle maar correcte wijze van werken bij vergunningverlening en handhaving. Denk ook aan een eerlijke lastenverdeling. De gesprekken daarover behoren in openheid en transparantie te worden gevoerd. Die wil is er ook beslist bij het waterschap. De ChristenUnie zal meedenken over hoe dat nog beter kan.

Met deze punten gaan we het jaar 2020 in. Heeft u vragen of opmerkingen? We horen/lezen ze graag! 

Met groet,

mede namens 

Christine Pleijsier en David van de Belt,

Kees van Kranenburg

lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Algemeen Bestuurvergadering 4 maart: Rijnenburg en Omgevingswet

Vergadering AB HDSR: Over Omgevingswet en over Rijnenburg

Polder Rijnenburg

Er gaan tal van stemmen op (al heel lang) om de polder Rijnenburg bij Utrecht te gaan bebouwen. En dat er gebouwd moet worden: daar zal je ons niet over horen. Want mensen moeten wonen. Maar niet elke bouwlocatie is gelijk. De polder Rijnenburg ligt relatief laag. En het daar bouwen maakt dat je daar rekening mee moet houden. Vroeger gebeurde het nog wel dat er van alles werd besloten en bedacht over nieuwe woonwijken, zonder echt na te denken over het water. Mocht dat problemen opleveren, dan regelde het waterschap dat achteraf wel. Nu zien we dat graag anders. Denk ook na over water, samen met het waterschap over wat er, gezien het water, wel en niet verstandig is.

Tijdens de vergadering van 4 maart 2020 heeft de ChristenUnie een motie mee-ingediend (samen met WaterNatuurlijk). Het bestuur wordt daarin gevraagd vroegtijdig met provincie en zonodig het rijk in gesprek te zijn over de wateraspecten van deze polder. Voordat er definitieve besluiten vallen.

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat in 2021 in. Dat betekent dat ook het Waterschap haar regels gaat aanpassen. En we krijgen er een paar taken bij. De ChristenUnie wil ruimhartig omgaan met het ja-mits principe. Dat betekent dat er op voorhand best veel mag, en dat de burgers en bedirjven meer ruimte krijgen voor initiatief. Als we de regels gaan aanpassen dan moet daar ook echt ruimte voor worden gemaakt. Ook vindt de ChristenUnie dat de taken tussen de volksvertegenwoordiging en het bestuur helder moeten worden verdeeld. Hoofdlijnen van beleid bij de volksvertegenwoordiging, en uitvoeringsverantwoordelijkheden bij het college. Dat is ingebracht tijdens de commissievergadering over de Uitgangspunten Omgevingswet. Daardoor zijn de stukken behoorlijk aangepast, en daar zijn we blij mee. We hebben ingestemd met het voorstel. 

Welkom bij ChristenUnie HDSR (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het waterbeheer in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. De belangrijkste taken van het waterschap zijn: zorgen voor sterke dijken, droge voeten en schoon water.

De kernpunten van de ChristenUnie:

  • Waterbeheer moet veilig en duurzaam zijn.
  • We willen een eerlijke afwegingen tussen alle waterbelangen.
  • We willen voorbereid zijn op klimaatontwikkelingen.
  • Een waterschapsbestuur dat zorgt voor transparante besluitvorming.