Algemene informatie

Algemene informatie

1.  Waarom de termen waterschap en hoogheemraadschap?

De naam van ons waterschap is voluit “Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden”. Als afkorting wordt vaak de term HDSR gebruikt. HDSR is gewoon een waterschap. De aanduiding “Hoogheemraadschap” in de naam van ons waterschap heeft een historische oorsprong. Gezien het belang van een goed beheer en onderhoud van de dijk langs de Lek van Amerongen naar Schoonhoven is rond 1300 vanuit het Bisdom Utrecht hiervoor een overkoepelende organisatie opgericht: “het Hoogheemraadschap van de Lekdijk”. Deze term is bij opeenvolgende fusies van de waterschappen meegenomen in de naam van het huidige waterschap HDSR.

2.  Waar staat het kantoor van waterschap HDSR?

Het hoofdkantoor van HDSR is gevestigd in Houten, Poldermolen 2.

3.  Hoe ziet het logo van HDSR eruit?

HDSR gebruikt het logo van de zwaan. Dit treft u aan op de documenten van het waterschap. Daarnaast is het te vinden op de objecten (gemalen, stuwen etc.) van het waterschap en bijvoorbeeld op de bedrijfsauto’s.

Voor de specifieke taak van muskusratten-beheersing gebruikt het waterschap op de bedrijfsauto’s nog een apart logo.

4.  Hoe is het bestuur van het waterschap samengesteld?
  • Het waterschap heeft een algemeen bestuur met 30 leden (vergelijkbaar met een gemeenteraad). Het algemeen bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in het waterschap (vaststellen beleid, kaders, begroting en de controle van de uitvoering). Met de verkiezingen op 18 maart 2015 worden er 23 bestuursleden gekozen. Zeven bestuursleden worden echter direct benoemd, door respectievelijk agrarische sector (3), natuurorganisaties (2) en de bedrijven (2).
  • De voorzitter van het waterschap heeft de titel “dijkgraaf”. Net als de burgemeester van een gemeente wordt de dijkgraaf benoemd door de kroon voor een periode van 6 jaar.
  • Het dagelijksbestuur van een waterschap bestaat uit het college van dijkgraaf en hoogheemraden (vergelijkbaar met college van burgemeester en wethouders). De vier of vijf hoogheemraden worden gekozen vanuit het algemeen bestuur en zijn te vergelijken met de wethouders in een gemeente. Voor deze dagelijkse bestuursleden van het waterschap gaat het om een parttimebaan.