Speerpunt 9

9. Een waterschap dat kennis deelt over water

Bij de waterschappen is veel kennis en informatie beschikbaar. Waterschappen moeten bereid zijn om hun kennis en informatie te delen. Door informatie te delen kan het waterbeheer nog beter worden uitgevoerd14 en voorkomen we dubbelwerk. 

De ChristenUnie ziet graag dat waterschappen kennis uitwisselen met boeren, landbouworganisaties15, natuurbeheerders, hengelsportfederaties, gemeenten, burgers en het onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om kennis op het gebied van water, milieu, ecologie, handhaving en vergunningverlening. Nederlandse waterkennis is een sterk exportproduct. Waterschappen kunnen die exportontwikkeling bevorderen door internationaal bij te dragen met hun kennis over water, dijken en het zuiveren van afvalwater. 

De ChristenUnie vraagt specifiek aandacht voor:

  • Het bieden van kansen voor de werkgelegenheid van jongeren in het waterschap. De ChristenUnie vindt dat er geïnvesteerd moet worden in wateropleidingen, zodat Nederland voldoende nieuwe waterexperts kan leveren voor deze topsector. 
  • Het digitaal beschikbaar stellen van kennis en informatie. Het waterschap stelt relevante informatie op een toegankelijke manier beschikbaar via internet.
  • Een actief educatiebeleid van het waterschap. Het waterschap moet samenwerken met scholen en universiteiten. Het waterschap verleent ook medewerking aan verenigingen/stichtingen die, bijvoorbeeld door midden van een bezoekerscentrum, zorgen voor educatie op het gebied van de verschillende waterthema’s.
 
  • Een gezamenlijke beschikbaarheid voor noodhulp bij grote watercalamiteiten. Waterbeheerders in Nederland werken bij calamiteiten nauw samen. Als er binnen of buiten Europa sprake is van grote watercalamiteiten dan stellen de waterbeheerders gezamenlijk noodhulp beschikbaar. 
  • Een structurele bijdrage aan het oplossen van de waterproblematiek in ontwikkelingslanden. Het gaat dan vooral om de realisatie van de afgesproken millenniumdoelen ten aanzien van schoon drinkwater, waterhygiëne en waterafvoer. 
De waterschappen hebben veel ervaring met het organiseren van het beheer en onderhoud. De kennis van de waterschappen wordt ook ingezet voor het oplossen en voorkomen van water gerelateerde problemen in andere landen. Voor het waterschap en de medewerkers levert het nieuwe ervaringen op en ook extra motivatie voor het werk in Nederland. Internationale inspanningen helpen ook om de Nederlandse topsector water op de kaart te zetten. Met deze internationale inspanning wordt zichtbaar hoe belangrijk het werk van een waterschap is.

14) Waterschappen en Rijkswaterstaat moeten bijvoorbeeld informatie uitwisselen om te zorgen voor een goede waterverdeling. Ook wordt informatie gedeeld met waterbeheerders in België en Duitsland.
15) De LTO heeft het Deltaplan agrarisch waterbeheer (DAW) opgesteld, als uitwerking van regionale en landelijke watervraagstukken. Deze input vanuit de agrarische sector kan het waterschap gebruiken.