Speerpunt 8

8. Een waterschap als betrouwbare partner

Voor de inwoners en de bedrijven bestaat er maar één overheid. De taken tussen het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten helder worden verdeeld. Er mogen geen zaken dubbel worden gedaan of tussen wal en schip vallen. Het waterschap is in eerste instantie verantwoordelijk voor een goede uitvoering van haar kerntaken en moet als betrouwbare partner samenwerken met bedrijven en overheidsorganisaties. 

De ChristenUnie vraagt specifiek aandacht voor:

  • Het intensiveren van de samenwerking tussen waterschappen en gemeenten voor een optimaal waterbeheer12
  • Een intensievere samenwerking met het bedrijfsleven, waterleidingbedrijven, landbouworganisaties en natuurbeheerders. Bij de samenwerking met de agrariërs gaat het bijvoorbeeld om goede afspraken over het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden in het kader van de keur.
  • Het maken van heldere afspraken over de kostenverdeling tussen overheden. Samenwerking moet leiden tot een zichtbaar positief financieel resultaat voor inwoners en bedrijven. In het Nationale Bestuursakkoord Water zijn door de overheidsorganisaties landelijke afspraken gemaakt over samenwerking en kostenbesparing. De waterschappen vervullen een trekkende rol in het nakomen van de gemaakte afspraken.
 
  • Een efficiëntere uitvoering van de overheidstaken. De ChristenUnie pleit voor een goede en verdergaande samenwerking van de waterbeheerders en de andere overheden in de stroomgebieden (Rijn, Maas, Schelde en Eem). Hierbij kan worden gedacht aan het organisatorisch integreren van de taken bij de partner die deze taken het beste kan uitvoeren, of in het opzetten van een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie. Als dat doelmatig is, kan schaalvergroting worden overwogen. Of fusies wenselijk zijn, is mede afhankelijk van de gebiedskenmerken. We willen dat waterschapsorganisaties slagvaardig blijven en in goed contact staan met de burgers en bedrijven. 

Waterbeheerders werken onderling samen13. Door plannen en werkzaamheden nog beter af te stemmen kunnen kosten worden bespaard. De ChristenUnie wil op het gebied van (duurzame) inkoop, handhaving en vergunningverlening kansen benutten. Het gaat hierbij ook om de samenwerking met andere overheden. Door een maatschappelijke kosten-batenanalyse op te stellen kan van te voren worden bekeken of samenwerking in het belang van inwoners en bedrijven voordelen oplevert.


12) Bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenwater en het beperken van het overstorten van het riool. Maar ook op het gebied van rioleringen en afvalwaterzuivering moet het waterschap nauw samenwerken met gemeenten en bedrijven.
13) Er wordt bijvoorbeeld al samengewerkt op het gebied van waterlaboratoria, slibverwerking en ICT-ondersteuning.