Speerpunt 7

7. Een toekomstgericht waterschap

Bij de werkzaamheden van het waterschap houden we rekening met de langetermijneffecten. De ChristenUnie wil niet dat problemen terecht komen bij volgende generaties. Het waterschap moet daarom duurzaam werken en verantwoord omgaan met het milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een belangrijk uitgangspunt voor de eigen en de uitbestede werkzaamheden. Het waterschap heeft daarbij oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen. De ChristenUnie wil gebruik maken van de innovatieve kracht van bedrijven11. Waterschappen moeten succesvolle innovaties toepassen. 

De ChristenUnie vraagt specifiek aandacht voor:

 • Het bouwen met duurzame materialen. We willen bijvoorbeeld het gebruik van tropisch hardhout vermijden. Als er geen alternatieven zijn, wordt tropisch hardhout alleen gebruikt als het is voorzien van een FSC-keurmerk. 
 • Het zorgvuldig omgaan met verontreinigde baggerspecie, zodat verontreinigingen zich niet opnieuw verspreiden in het water of in de bodem. 
 • Het terugwinnen van grondstoffen. Uit het slib van de zuiveringsinstallaties kan bijvoorbeeld fosfaat worden gewonnen. 
 • Het toepassen van creatieve en innovatieve technieken, zoals:
  • nieuwe, efficiënte en energiezuinige zuiveringstechnieken;
  • de productie van biogas door vergisting van het zuiveringsslib;
  • het opwekken van energie met behulp van biogascentrales;
  • de terugwinning van warmte;
  • energiezuinige pompen en
  • de toepassing van urinescheiding (bijvoorbeeld bij ziekenhuizen).
 
 • Het zoveel mogelijk beperken van de bodemdaling. Oorzaken voor bodemdaling zijn; gaswinning, veenoxidatie, inklinking of inpoldering. Door deze bodemdaling moet het waterschap periodiek veel kosten maken om het watersysteem weer op orde te brengen. Beperken van de bodemdaling betekent een duurzamer watersysteem en levert een kostenbesparing. 
 • Een goede handhaving van het beleid. Het waterschap geeft bij het naleven van de regels zelf het goede voorbeeld. Zo houdt het waterschap bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening met de milieuwetgeving en de flora- en faunawetgeving. 

De ChristenUnie wil dat het waterschap meer inspanning levert om klimaatneutraal te gaan werken door prioriteit te geven aan de vermindering van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Door klimaatsveranderingen moet het waterschap rekening houden met perioden met intensievere neerslag en perioden met watertekorten. Bij de investeringen van het waterschap moet rekening worden gehouden met deze ontwikkelingen.


11) Denk daarbij bijvoorbeeld aan de MKB-bedrijven die zijn aangesloten bij AQUA Nederland.