Speerpunt 6

6. Een klantgericht waterschap

De ChristenUnie wil dat het waterschap zorgt voor goede, open communicatie naar alle betrokkenen bij het waterbeheer. Inwoners en bedrijven die belang hebben bij de maatregelen en plannen die door het waterschap worden opgesteld en uitgevoerd, moeten op tijd worden betrokken en geïnformeerd. Inwoners en bedrijven met vragen of klachten worden door het waterschap adequaat geholpen en niet van het kastje naar de muur gestuurd. De ChristenUnie wil er daarom voor zorgen dat de waterschappen samen met de gemeenten één gezamenlijk waterloket aanbieden waar inwoners en bedrijven met al hun watervragen terecht kunnen. 

De ChristenUnie vraagt specifiek aandacht voor:

  • Een service- en klantgericht waterschap.
  • Een digitale dienstverlening door het waterschap. Bij de digitale dienstverlening van het waterschap denken we bijvoorbeeld aan: inspraak, interactieve planvorming, registratie van meldingen, vergunningen en klachtenafhandeling.
 
  • De initiatieven van burgers en bedrijven. Participatie van burgers en bedrijven bij het verstandig gebruik van water wordt gestimuleerd en het waterschap moet daarom een open houding hebben voor die initiatieven. 
  • Het vaststellen van integriteitsbeleid. Het waterschapsbestuur stelt een kader vast als leidraad voor het integer werken van het bestuur en de organisatie van het waterschap. 
  • Een ruime kwijtscheldingsnorm voor de waterschapsbelasting. Voor deze norm kijken we naar de uitgangspunten die hiervoor door de gemeenten worden gehanteerd. Inwoners en bedrijven die op deze gronden hun waterschapsbelasting niet kunnen betalen worden door het waterschap snel geholpen. 

Het waterschap neemt de inspraak van belanghebbenden op de voorgenomen plannen van het waterschap serieus. Alle relevante informatie van het waterschap is voor inwoners en bedrijven beschikbaar en eenvoudig te vinden via internet.