Speerpunt 5

5. Het waterschap brengt water en recreƫren samen

Het water is belangrijk voor de recreatie. We mogen genieten van het water en de natuur. Het waterschap houdt rekening met recreatief gebruik van water. Denk hierbij aan zwemmen, schaatsen, varen of vissen8. Het waterschap bevordert dat paden langs het water en de dijken zo veel mogelijk beschikbaar zijn voor wandelaars en fietsers. Ook zorgt het waterschap voor de monitoring van het zwemwater9, zodat er veilig gezwommen kan worden. 

De ChristenUnie vraagt specifiek aandacht voor:

  • Recreatieve wensen van burgers. Zo kan er in overleg met betrokkenen, de gemeente of de provincie, ruimte ontstaan voor de aanleg van wandelpaden, kanovoorzieningen, vissteigers of bijvoorbeeld een fietsbrug of –pont. 
  • Afstemming met de particuliere grondeigenaren. We willen niet dat het recreatieve gebruik leidt tot overlast voor de omgeving. De plannen moeten daarom worden afgestemd met de belanghebbenden.
  • Een goede omgang met de Nederlandse historie in en rond het water. Het waterschap moet daarom zorgvuldig omgaan met het watererfgoed zoals waardevolle molens, sluizen en gemalen. Bijzondere watergangen zoals beken, sprengen, inundatiekanalen of fortgrachten moeten voldoende worden onderhouden.
 
  • De realisatie van architectonische verantwoorde gebouwen en gemalen. Bij de aanleg van watergangen, dijken of andere waterinfrastructuur wordt gezorgd dat deze goed worden ingepast in het landschap. 
  • Goede voorzieningen voor de recreatievaart. Het gaat bijvoorbeeld om toeristische routes met afmeerplaatsen en afgiftepunten voor vuilwater. Het waterschap maakt met de provincie heldere afspraken over deze taak10 en de financiering.

Het waterschap kan op verzoek van de provincies of gemeenten ook recreatietaken of taken ten aanzien van gebieds- en landschapsontwikkeling uitvoeren. Het waterschap is daarbij niet verantwoordelijk voor de financiering. De ChristenUnie wil dat het waterschap vooraf heldere afspraken maakt met de betrokken partijen. Een belangrijke randvoorwaarde voor de ChristenUnie is dat het recreatieve gebruik van het water niet in strijd mag zijn met de uitvoering van de kerntaken van het waterschap.


8) Denk bijvoorbeeld aan de recreatieve hengelsport. De hengelsportfederaties (HSF) vormen een belangrijke gesprekspartner voor het waterschap. Hun kennis kan ook worden benut voor het monitoren van de (ecologische) waterkwaliteit.
9)  Dit betreft een door de provincie aan het waterschap opgedragen neventaak.
10) De taak ten aanzien van de vaarwegen betreft een door de provincie aan het waterschap opgedragen neventaak.