Speerpunt 4

4. Het waterschap voorziet in schoon en gezond water

Iedereen heeft belang bij schoon water. Watervervuiling willen we daarom streng aanpakken. Het waterschap zorgt voor een verdere optimalisatie van zuiveringsinstallaties. Samen met gemeenten zorgen we ervoor dat de vervuiling van het oppervlaktewater wordt beperkt. Waar nodig moeten maatregelen genomen worden om verontreiniging, zoals botulisme en blauwalgen, tegen te gaan. 

De ChristenUnie vraagt specifiek aandacht voor:

  • Het aanpakken van vervuiling bij de bron. Het verwijderen van chemische stoffen uit het water is erg moeilijk en kostbaar. Deze vervuiling willen we daarom streng en zoveel mogelijk bij de bron al aanpakken. Het waterschap voert campagnes om deze verontreiniging van het water te stoppen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we willen voorkomen dat er medicijnresten, chloor, frituurvet, bestrijdingsmiddelen en mest in het riool terecht komen.
  • Het op diepte houden van het water. Dit is van belang voor een goede kwaliteit van het watermilieu. Hiervoor moet periodiek worden gebaggerd. Het verwijderen van verontreinigde bagger moet in de planning prioriteit krijgen.
 

 

  • Het vermijden van materialen die leiden tot vervuiling van het water. We willen bijvoorbeeld voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van chemisch behandeld hout. Het gaat hier om de inrichting van het watersysteem. De ChristenUnie wil dat het waterschap hier ook op let bij het toetsen van de plannen van particulieren en bedrijven. 
  • De verbetering van de waterkwaliteit en ecologisch gezonde watersystemen. Er zijn door de waterschappen al langetermijndoelen afgesproken7. De afgesproken verbetermaatregelen moeten in de komende jaren ook worden uitgevoerd. 
  • Het realiseren van een betere visstand. Waar dat nodig is worden gemalen en stuwen aangepast, zodat vissen hier veilig kunnen passeren. 

Water dat ecologisch gezond is heeft een zelfreinigende werking. De ChristenUnie wil een waterschap dat zorgt voor een natuurlijke inrichting van het watersysteem. Bij het onderhoud van de watergangen moet het waterschap ook oog hebben voor het planten en dierenleven.


7 Afspraken in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).