Speerpunt 3

3. Het waterschap verbetert water in steden en dorpen

De ChristenUnie wil het water in steden en dorpen verbeteren. We willen geen stinkende grachten of vijvers, maar helder en schoon water. Het water in de stad moet ecologisch gezond zijn en ruimte bieden voor dieren en waterplanten. Het gaat bijvoorbeeld ook om het verwijderen van drijfvuil, fietswrakken of het opruimen van gezonken bootjes. Bij stedelijke waterproblemen, zoals een te hoge of juist te lage grondwaterstand, moet het waterschap samen met de gemeenten zoeken naar oplossingen.

De ChristenUnie vraagt specifiek aandacht voor:

  • Een duurzame omgang met water in de stad. Samen met de gemeenten wil het waterschap maatregelen stimuleren zoals: groene daken, drijvende woningen en extra waterberging. 
  • Het vasthouden van schoon regenwater in de stad. Dit kan door regenwater in de woonwijken op te vangen en waar mogelijk te infiltreren in de bodem. 
  • Het planmatig baggeren in het stedelijk gebied, zodat er tijdig wordt gebaggerd. 
  • Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs het water. Waar dit mogelijk is kan de kunstmatige oeverbescherming worden weglaten. Dit heeft ook voordelen in het beperken van de onderhoudskosten.
  • Het terugbrengen van de vuiluitworp van het riool naar het oppervlaktewater. Dit willen we doen, in samenwerking met de gemeenten, door bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater en het aanleggen van extra berging in het riool.
 
  • Het maken van heldere afspraken tussen het waterschap en de gemeenten over het onderhoud van het stedelijk water. In de meeste steden heeft het waterschap het beheer van het stedelijk water van de gemeenten overgenomen5. Waar dit niet is gebeurd wil de ChristenUnie deze verantwoordelijkheid - binnen 4 jaar - alsnog onderbrengen bij het waterschap. In omgevingsplannen worden heldere afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het plaatsen van kunstmatige oeverbeschermingen en het toestaan van steigers.

De ChristenUnie wil dat er voor het waterbeheer in de stad rekening wordt gehouden met klimaatveranderingen6. We staan voor een duurzame omgang met water in de steden en dorpen. Hierdoor wordt wateroverlast en droogte voorkomen. De aanwezigheid van water maakt woonwijken mooier en verhoogt de kwaliteit van een wijk. Wij willen dan ook stimuleren dat de aanleg en de inrichting van water op een mooie manier wordt ingepland. De veiligheid dient hierbij extra aandacht te hebben. Bijvoorbeeld door te letten op geleidelijk aflopende waterkanten, of door te zorgen voor een afscheiding bij de speelplekken voor jonge kinderen. Bij de inrichting van het water in de wijk wil de ChristenUnie de (toekomstige) bewoners betrekken.


5 Dit is in overeenstemming met de Waterwet.
6 Zie als mogelijk voorbeeld de Rotterdamse adaptatiestrategie.