Speerpunt 2

2. Het waterschap zorgt voor voldoende water voor iedereen

Landbouw, natuur en bebouwing in een gebied stellen elk hun eigen eisen aan het beheer van water. De ChristenUnie vindt dat schade door te hoge of juist te lage waterstanden moet worden voorkomen. In tijden van droogte moet het waterschap zorgen voor voldoende aanvoer van zoet water. Het waterschap moet zorgen voor een optimaal waterbeheer in het landelijke en stedelijke gebied.

Een taak van het waterschap is het maken van heldere afspraken over het waterbeheer. Vaak moet er gekozen worden voor het ene belang ten koste van het andere belang. De ChristenUnie wil daarom dat de mogelijkheden voor het waterbeheer en de belangen van alle betrokkenen helder op tafel komen.

De ChristenUnie staat voor een evenwichtige afweging van alle belangen en een transparante besluitvorming. We willen de bedrijfszekerheid van de agrarische sector waarborgen, de natuurbelangen dienen en de woonfunctie ondersteunen.

De ChristenUnie vraagt specifiek aandacht voor:

  • Het voorkomen van grondwateroverlast of te lage grondwaterstanden bij woningen4
  • De zorg voor waterbeheer in landelijke gebieden waarmee de landbouw perspectief behoudt voor de toekomst.
  • Het voortvarend aanpakken van de verdroging in natuurgebieden.
 
  • De knelpunten die in veel gebieden op de langere termijn kunnen ontstaan voor de zoetwatervoorziening. Het waterschap moet tijdig maatregelen nemen om de wateropslag en wateraanvoer te regelen, zodat watertekorten worden voorkomen.
  • Het op orde zijn van de afspraken over het waterbeheer. Net zoals de gemeente zorgt voor de omgevingsplannen, zorgt het waterschap dat er in het hele gebied heldere afspraken zijn over het peilbeheer. Door een periodieke herziening worden deze afspraken - in afstemming met alle betrokkenen - op orde gehouden. 
  • Een nadeelcompensatie voor betrokkenen die door het beleid van het waterschap onevenredig worden benadeeld. Als het waterschap voor het uitvoeren van plannen (landbouw)grond nodig heeft, dan ontvangt de landeigenaar een toereikende compensatie of financiële vergoeding. 
De ChristenUnie wil dat het waterschap in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen wordt betrokken. De ruimtelijke keuzes die door provincies en gemeenten worden gemaakt zijn soms niet te verenigen met een doelmatig waterbeheer. Om te voorkomen dat het waterschap dan extreem hoge kosten moet maken, zal hier worden aangedrongen op de wijziging van die ruimtelijke bestemmingen.

4) Het beheer van het (ondiepe) grondwater is door een deel van de provincies opgedragen aan het waterschap. Maar ook in de andere gebieden kan het waterschap een bijdrage leveren om de problemen op te lossen.