Speerpunt 1

1. Het waterschap beschermt tegen water

De ChristenUnie wil dat wij en de generaties na ons veilig in Nederland kunnen wonen en werken. Het waterschap moet zorgen voor de bescherming tegen water. Sterke dijken en goed onderhouden waterkeringen zijn van levensbelang. Het uitvoeren van deze taak heeft daarom prioriteit. Burgers en bedrijven moeten goed worden geïnformeerd over de mogelijke waterrisico’s. 

De ChristenUnie vraagt specifiek aandacht voor:

  • Het op orde brengen en houden van de waterkeringen op basis van de nieuwe veiligheidsnormen van het Nationale Deltaprogramma2. Hierbij houden we rekening met de gevolgen van de zeespiegelstijging en de bodemdaling. 
  • Het veilig inrichten van gebieden. Bij de inrichting van gebieden, zoals woonwijken en bedrijventerreinen, moet rekening worden gehouden met het water en de veiligheid. Waar nodig stelt het waterschap eisen aan de inrichting van een gebied. 
  • Het voorkomen van wateroverlast in landbouwgebieden, steden en dorpen. Om problemen te voorkomen moet bijvoorbeeld worden gezorgd voor extra waterberging.
  • De zorg voor een goed gestructureerde en geoefende calamiteitenorganisatie, zodat er adequaat gehandeld kan worden bij ernstige wateroverlast of in perioden met extreem veel regen.
 
  • Het verhogen van de regionale veiligheid. Dit doen we door ervoor te zorgen dat bij een eventuele overstroming slechts een deel van een bepaald gebied kan overstromen. In het hoger gelegen watersysteem willen we afsluitbare waterkeringen in stand houden. Hierdoor wordt een ernstige overstroming beperkt. 
  • De beheersing van muskusratten. Omdat muskusratten de veiligheid van waterkeringen kunnen aantasten moet de populatie zo klein mogelijk worden gehouden. Bij die beheersing moet onnodig dierenleed worden voorkomen. Bij grootschalige onderhoudswerkzaam-heden worden voorzieningen aangebracht om het graven van de muskusratten rondom de waterkeringen tegen te gaan. 
Bij het beheer van de dijken grijpt het waterschap nu meestal kunstmatig in om de gewenste toestand te handhaven. De ChristenUnie vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met natuurlijke processen en gewerkt kan worden met de natuur. Denk daarbij aan duinvorming, opslibben van schorren en kwelders of het aanleggen van een inlaagdijk. Door te werken met een natuurlijk evenwicht zijn op de langere termijn minder dure ingrepen nodig. Ook doen zich nieuwe kansen voor, doordat er bijvoorbeeld een nieuw recreatiegebied of natuurgebied kan ontstaan. De aanleg van de zandmotor3 is hier een goed voorbeeld van. 

2)  Voor een toelichting op het Deltaprogramma zie www.deltaprogramma.nl.
3)  Kustverdedigingsproject tussen Hoek van Holland en Den Haag