Verkiezingsprogramma

ChristenUnie verkiezingsprogramma
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2015 - 2019

Voor goed rentmeesterschap en verantwoord waterbestuur

Wij zetten ons in voor een waterschap dat dienstbaar is aan zijn inwoners en bedrijven. De ChristenUnie heeft hierbij een duidelijk vertrekpunt. De Schepper vertrouwde ons de zorg voor deze aarde toe. Dat geeft een duidelijke richting aan onze afwegingen.

Het waterschap heeft drie kerntaken1). Het waterschap zorgt voor:

 • stevige dijken
 • voldoende water
 • schoon water

Het werk van het waterschap raakt ook de economische mogelijkheden, het mooie landschap en de leefbaarheid in steden en dorpen. De ChristenUnie staat voor verantwoord waterbestuur, verantwoorde keuzes en verantwoorde kosten. Dit doen we graag door in gesprek te gaan met u als inwoner of bedrijf. We willen met een brede blik en vanuit een sterk besef van verantwoordelijkheid werken aan het waterschap. Daarvoor vragen wij uw stem en uw vertrouwen.

De ChristenUnie maakt zich sterk voor tien speerpunten:

 1. Een waterschap dat beschermt tegen water.
 2. Een waterschap dat zorgt voor voldoende water voor iedereen.
 3. Een waterschap dat water verbetert in steden en dorpen.
 4. Een waterschap dat voorziet in schoon en gezond water.
 5. Een waterschap dat water en recreëren samenbrengt.
 6. Een klantgericht waterschap.
 7. Een toekomstgericht waterschap.
 8. Een waterschap als betrouwbare partner, voor burgers, bedrijven en de lokale, regionale en landelijke overheid.
 9. Een waterschap dat nationaal en internationaal kennis deelt over water.
 10. Een waterschap dat verantwoord omgaat met uw geld en deze kosten kan verantwoorden.

We lichten deze tien punten toe in dit verkiezingsprogramma. De taken en de doelen die we willen bereiken staan daarbij voorop (speerpunt 1 t/m 5). Daarnaast vinden we het ook belangrijk om aan te geven hoe de ChristenUnie wil dat het waterschap zal werken en wat het waterschap mag kosten (speerpunt 6 t/m 10).


1)  De formele naamgeving van deze taken is waterkeringenbeheer, watersysteembeheer en afvalwaterzuivering. Daarnaast zijn aan verschillende waterschappen door de provincie ook nog neventaken opgedragen.

Wat mag u verwachten van onze kandidaten voor het waterschapsbestuur?

 •  Zij hebben kennis van waterbeheer, ruime bestuurlijke ervaring en stellen zich dienstbaar en integer op.
 • Zij streven naar een duurzaam waterbeheer, zodat onze kinderen niet worden opgezadeld met problemen die we nu al kunnen voorzien.
 • Zij leggen als goede rentmeesters verantwoording af over onze omgang met de schepping.
 • Zij proberen bij de besluitvorming over watervraagstukken transparant te handelen en gaan daarbij zorgvuldig om met de afweging van maatschappelijke en individuele belangen.
 • Zij handelen volgens de gedragscode van de ChristenUnie die tot doel heeft om de integriteit te waarborgen.

Voor al onze kandidaten zie pagina verkiezingen/kandidaten