Inbreng ChristenUnie

Algemene beschouwingen ChristenUnie

Algemene beschouwingen ChristenUnie VJN 2014

Algemene beschouwingen ChristenUnie VJN 2013

Algemene beschouwingen ChristenUnie Begroting 2012

Algemene beschouwingen ChristenUnie Begroting 2011

 

De ChristenUnie vraagt in het waterschapsbestuur aandacht voor:

  • Het algemeen belang voorop waarbij aan individuele belangen zoveel mogelijk recht wordt gedaan.
  • Een open, transparant en aanspreekbaar bestuur waarbij belanghebbenden zoveel mogelijk bij de besluitvorming worden betrokken
  • Heldere communicatie over de besluitvorming en taakuitvoering
  • Een goede landbouwkundige bedrijfsvoering en een passende waterhuishouding voor de grondgebonden landbouw
  • Aandacht voor landschap, natuur, cultuurhistorie, en voor de schoonheid van water en waterwerken bij de uitvoering van waterschapstaken
  • Beleving van water op een hoger peil brengen; mooie waterpartijen met helder en schoon water en geen stinkende grachten of vijvers
  • Daar waar mogelijk recreatief gebruik van dijken en water bevorderen
  • Zuinig omgaan met energie, en zo mogelijk ook energie opwekken. Toegewerkt wordt naar een organisatie die klimaatneutraal werkt
  • Delen van waterbeheer kennis met landen die veel armoede en waterproblemen hebben.