Taken

Uitvoeren waterschapstaken

Het waterschap heeft drie kerntaken. Het waterschap zorgt voor:

 1. stevige dijken
 2. voldoende water
 3. schoon water

De ChristenUnie wil dat het waterschap die taken goed uitvoert en daarbij dienstbaar is aan zijn inwoners en bedrijven. 

Belangrijk is dat we zorgen voor:

Veilige dijken: De dijken langs de Lek moeten bijvoorbeeld goed worden onderhouden, omdat deze ons gebied beschermen tegen overstromingen.

Goed beheer van het oppervlaktewater: Het waterbeheer moet duurzaam worden uitgevoerd. Te nemen maatregelen moeten voldoen voor nu en in de toekomst.

Efficiënte zuivering van afvalwater: De ChristenUnie spant zich ervoor in dat ons waterschap een van de goedkopere waterschappen in Nederland blijft.

 
Nadere toelichting van de taken
 
Zoals aangegeven heet het waterschap HDSR drie kerntaken:
 • zorgen voor sterke dijken (Lekdijk en regionale waterkeringen)
 • goed beheer van het oppervlakte water (sloten, kanalen, grachten). Het water moet schoon en ecologisch gezond zijn, en de waterstand niet te hoog of te laag.
 • zuiveren van het afvalwater (17 rioolwaterzuiveringen)
HDSR heeft daarnaast nog enkele specifieke taken:
 • monitoring zwemwater (officiële zwemlocaties)
 • beheer van regionale vaarwegen
 • muskusrattenbeheersing in heel noordwestelijk Nederland

HDSR is niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het drinkwater

 • Het rioolbeheer (inzamelen van afvalwater) is een taak van de gemeenten. Gemeenten en waterschappen moeten zorgen voor een goede afstemming, dat kan veel geld besparen.
 • Ook recreatie is geen taak van het waterschap. Het waterschap kan echter wel een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van het recreatief gebruik van het water. Denk daarbij aan varen, zwemmen, vissen en schaatsen. Maar ook aan wandelen en fietsen langs water en dijken. Vaak zijn maar beperkte voorzieningen nodig. Denk bijvoorbeeld aan een kano-overstapplaats. De ChristenUnie vindt dat het waterschap hier bij de plannen voor een gebied meer aandacht aan moet besteden. Dat wil echter niet zeggen dat het waterschap hiervoor ook de kosten moet dragen. Samen met gemeenten, recreatieschappen en de provincie valt hier winst te boeken.